Orlen na czternastce
7   1971   15  
Orlen na czternastce
Gumis47
Ola z "Kasztelanem"
3   4014   9  
Ola z "Kasztelanem"
Michał Kubiak
Ol49-59
2   1441   7  
Ol49-59
Arsen