N(m)ocny byk
1   763   17  
N(m)ocny byk
Kolejowy Bart