Czeburaszka
10   1427   33  
Czeburaszka
Maksym Kashenkov
Sestikolak
3   990   9  
Sestikolak
1524mm