Czeburaszka
10   1224   30  
Czeburaszka
Maksym Kashenkov
Sestikolak
3   849   9  
Sestikolak
1524mm